Saneren van schulden

Schuldsanering

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of WSNP is in 1998 opgesteld om burgers een extra mogelijkheid te bieden op een schuldenvrije toekomst. Deze wet geldt echter alleen in Nederland.
De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn.

Het verzoek wordt afgewezen (de rechter is, zodra zich een van de volgende gronden voordoet, dus verplicht het verzoek af te wijzen):
· indien blijkt dat de schuldenaar zijn schulden kan blijven betalen,
· indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar tijdens de regeling zijn schuldeisers zal benadelen,
· indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen,
· indien de schuldsaneringsregeling reeds van toepassing is verklaard.
Het verzoek kan worden afgewezen (het staat de rechter, ondanks het feit dat zich een van de volgende gronden voordoet, vrij de schuldsaneringsregeling toch uit te spreken):
· indien de schuldenaar binnen 10 jaar voorafgaand aan het verzoek failliet is geweest of in de schuldsaneringsregeling heeft gezeten;
· indien de schuldenaar ten aanzien van het laten ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest (onder het niet te goede trouwe schulden laten ontstaan moet onder andere worden verstaan: opzettelijk zodanige schulden laten ontstaan, dat men op dat moment al kan weten dat ze onmogelijk betaald kunnen worden).
Het is de bedoeling om, alvorens een verzoek tot toelating tot de wettelijke regeling te doen, een zogenaam minnelijk traject te doorlopen, ook wel schuldbemiddeling genoemd. In de praktijk stuit een minnelijk traject vaak af op de onwil van schuldeisers om daaraan mee te werken.

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft over hulp bij schulden of andere kwesties over schuldhulpverlening raden wij u aan om eens een van onderstaande websites te bezoeken:
+ Zelf Je Schulden Regelen, van het Nibud. Hier kunt u lezen wat u kunt doen om van uw schulden af te komen.
+ Postbus 51. Informatie van de Rijksoverheid o.a. over schulden.

 
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.